Kancelář FISCHER & PARTNER vznikla v roce 1989 a od počátku si vytkla za cíl poskytovat vysoce kvalifikované poradenství v celé oblasti průmyslových a autorských práv a zajišťovat efektivní získávání, obranu, prosazování a udržování práv svých mandantů ve všech zemích. Základním principem kanceláře je plně integrovaná péče o potřeby klientů při nejvyšší možné míře odpovědnosti. Kancelář si vybudovala kontakty s nejvýkonnějšími a vysoce kvalifikovanými patentovými zástupci a advokáty v celém světě a cílevědomě prohlubuje kontakty s národními a mezinárodními organizacemi ve všech oblastech duševního vlastnictví. Vedle získávání, obrany a prosazování průmyslových práv v České republice i ve všech zemích světa má kancelář široké zkušenosti v českém národním i zahraničním autorském právu, soutěžním právu, v oblasti licenčních smluv stejně jako v souvisejících oblastech práva obchodního a práva procesního. Při své práci využívají partneři své široké zkušenosti, které nabyli dříve na zvláště odpovědných a mezinárodně zaměřených pracovních místech v průmyslu, v obchodní oblasti a v oblasti právní včetně praxe soudní. U záležitostí zasahujících do více oborů nacházejí mezi sebou partneři snadno a spolehlivě radu a podporu ostatních. Kancelář zaměstnává další spolupracovníky, kteří jsou vysoce kvalifikováni v jednotlivých oblastech techniky a disponují vědeckými zkušenostmi, jmenovitě v oblastech chemie, mikrobiologie, farmacie, telekomunikací a tvorby software. Pro účely rešerší využívá kancelář četné národní a mezinárodní databáze na CD-ROM nebo on-line a předplacené služby mezinárodních informačních center, jako např. STN International, Dialog. Všechny případy stejně jako administrativa kanceláře jsou zpracovávány v počítačové síti a přehledně vyhodnocovány a klienti jsou o stavu svých případů pravidelně a podrobně informováni. V kanceláři se plynně mluví a jedná v jazycích němčina, angličtina, francouzština a ruština.
česky english deutsch